AVíS LEGAL – CONDICIONS GENERALS D’ ÚS DEL LLOC WEB

 

I.- OBLIGAT COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER PART DE L’USUARI

1.1.- En el present AVÍS LEGAL hi figuren totes les Condicions Generals que són d’obligat compliment per l’usuari del lloc web www.colpublirp.com, a més de tota la informació de caràcter legal que s’ha considerat que podia ésser del seu interès.

1.2.- A més de les Condicions Generals contingudes en aquest AVÍS LEGAL, per la utilització de determinats serveis i per l’accés a determinats continguts podràn existir Condicions Particulars que constaràn en lloc visible i que també seràn d’obligat compliment per a l’usuari d’aquells serveis o continguts.

1.3.- A la “home” d’aquest lloc Web hi consta expressament i de forma visible que el seu ús implica automàticament l’acceptació íntegra de les condicions generals i particulars en ell contingudes.

1.4.-Tant les Condicions Generals com les Condicions Particulars podràn ésser modificades i seràn d’aplicació per a l’usuari aquelles que figurin en el lloc Web en el moment en que hi hagi accedit.

1.5.- L’usuari accepta i s’obliga a llegir íntegrament el present AVÍS LEGAL i a usar de forma correcte el present lloc Web, de bona fe, amb diligència i conforme a les Condicions Generals i Particulars en ell contingudes i a les disposicions legals vigents.

II.- INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR DEL LLOC WEB

· Denominació social: Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. · Adreça: València, 227, 1er 1a 08007 Barcelona. · Telèfon: 934513069 · E-mail: info@colpublirp.com · CIF: Q0801011H · Serveis: Els serveis que ofereix el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques a través del seu lloc Web estan dirigits als col·legiats i a aquelles persones que pugin estar interessades en col·legiar-se o afiliar-se o en obtenir qualsevol tipus d’informació sobre el Col·legi i els serveis col·legials. Tots els serveis que el Col·legi presta a través del seu lloc Web són gratuïts. · Personalitat jurídica: El Col·legi és una entitat privada amb personalitat jurídica pròpia, els òrgans de govern del qual són la Junta de Govern i la Junta General General de col·legiats, ostentant la representació externa la seva degana Sr. Rosa Romà. Es pot accedir a molta més informació sobre el Col·legi, la seva Junta de Govern, les diferents Comissions etc. des del propi lloc Web.

El Col·legi va ésser creat per la Llei 12/1998, de 5 de novembre de creació del Col·legi de Publicitàries/Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, publicada en el DOGC nº 2.769 de data 19 de novembre de 1998, en la pàgina 14.333.

Els Estatuts del Col·legi, inscrits en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número PiRP/C-2001, varen ésser publicats en el DOGC núm. 3.254 de data 27 d’octubre de 2000 en la pàgina 13.827 (Resolució de 20 d’octubre de 2000). Es pot accedir al text íntegre i actualitzat dels Estatuts a través del lloc Web. · Horari: L’horari del Col·legi és de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Els dissabtes, diumenges i festius està tancat. · Codi de conducta: El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques no es troba adherit a cap codi de conducta sobre la utilització d’internet en aquest moment. En el moment en que ho estigui, es farà constar en l’AVÍS LEGAL.

III.- INFORMACIÓ SOBRE EL LLOC WEB

3.1.- La utilització d’aquest lloc Web és gratuïta i també ho són els serveis que des del mateix s’ofereixen i es presten.

3.2.- El present lloc web ofereix informació general sobre el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i serveis als seus col·legiats així com a les persones interessades en col·legiarse o afiliar-se o en conèixer el Col·legi i els serveis que aquest ofereix.

3.3.- El present lloc Web compleix amb la legalitat vigent i és respectuós amb tots els drets de propietat industrial i intel·lectual respecte als continguts que conté.

3.4.- El present lloc Web conté “links” o enllaços hipertextuals a altres llocs Web, creats amb el criteri de considerar-los d’interès pels usuaris; no obstant, el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya no ha fet una revisió de tots els continguts dels llocs webs enllaçats i no es fa responsable pel cas que els mateixos poguessin ésser il·lícits, ofensius, immorals, erronis o de cap interès per a l’usuari.

En la utilització de “links” o enllaços hipertextuals, el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya s’ha preocupat de respectar els dissenys dels llocs Web enllaçats i de no crear confusió a l’usuari sobre el titular del lloc Web que visita, amb una correcta utilització dels “frames” i de l’URL.

El fet que el lloc Web contingui enllaços a altres llocs Web, no vol dir en cap cas que el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya els estigui recomanant.

3.5.- En la utilització dels servei de “borsa de treball” i “Gestions” s’estan utilitzant “cookies”. S’informa a l’usuari de que mitjançant la utilització de “cookies” el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya pot obtenir de forma automàtica informació relativa a les preferències de l’usuari durant la seva visita al lloc Web. La utilització de “cookies” està pensada per facilitar la navegació de l’usuari i per prestar-li un millor servei.

L’usuari davant la utilització de “cookies” té tres opcions:

a.- No utilitzar els serveis que contenen “cookies” . b.- Utilitzar els serveis que contenen “cookies” desactivant el funcionament de les “cookies”. c.- Utilitzar els serveis que contenen “cookies”, el que implica automàticament la seva acceptació.

IV.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1.- El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques és titular del lloc Web www.colpublirp.com. El codi font del lloc Web és propietat del Col·legi i aquest és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el mateix.

4.2.- Tant el programa d’ordinador necessari pel funcionament del present lloc Web, com el disseny de les diferents pàgines en ell contingudes, els continguts que figuren en cada pàgina, els sons, les combinacions de colors, les bases de dades, els logotips, les marques, etc. estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual, sobre bases de dades i sobre marques. Els drets que deriven dels mateixos són dels seus titulars, bé sigui el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya bé sigui alguna altra persona de la qual el Col·legi hagi obtingut els corresponents drets, no podent ésser utilitzats de cap manera per part dels usuaris del lloc Web més que per l’ús per al qual en el mateix lloc Web estiguin pensats.

4.3.- Pel cas que un usuari vulgui utilitzar, de qualsevol forma que sigui (reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, cessió, llicència, etc.) qualsevol dels elements continguts en el present lloc Web que estiguin protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual, sobre bases de dades o sobre marques, haurà de demanar i obtenir de forma expressa la corresponent llicència o autorització del titular dels drets.

4.4.- S’informa de que els continguts que legalment no tinguin la consideració d’obra protegida per la Llei de Propietat Intel·lectual, poden estar protegits legalment per representar una inversió substancial del titular la seva inclusió en el lloc Web. El titular del lloc Web podrà introduir expressament elements identificadors ocults en els continguts per si fos necessari demostrar que un usuari els ha obtingut del lloc Web.

V.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5.1.- El lloc Web conté dos pàgines on hi ha formularis a través dels quals es demanen dades personals als usuaris. Aquestes pàgines són les titulades “borsa de treball”, “Gestions” i Premis Impacte..

5.2.- Quan l’usuari incorpora les dades requerides pel formulari i les tramet, automàticament està acceptant de forma expressa i sense condicions de cap mena que les dades personals facilitades quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat pel Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, el qual té com a única finalitat la que expressament consti a la mateixa pàgina que conté el formulari, que no és més que poder-se posar en contacte amb l’usuari que ha sol·licitat un determinat servei i poder-li oferir aquest de la forma més adient.

5.3.- En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’omplir el formulari i es presumirà que qui ha introduït les dades és el titular de les mateixes.

5.4.- El Col·legi guardarà les dades personals obtingudes a través dels esmentats formularis o per qualsevol altre mitjà contingut en el lloc Web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tractament i accés no autoritzat. Així mateix, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a entitats diferents del Col·legi i a persones diferents de les expressament autoritzades pel Col·legi per gestionar el fitxer que conté les dades.

5.5.- Els usuaris tenen dret d’accés, de rectificació, d’oposició i de cancel·lació de les seves dades que constin en el fitxer automatitzat del Col·legi. L’exercici d’aquests drets s’haurà de realitzar mitjançant petició escrita adreçada al Col·legi, bé per correu ordinari, bé per fax o bé per correu electrònic. El fitxer es troba en el sistema informàtic situat al carrer València, 227, 1r 1a de Barcelona.

VI.- INTRODUCCIÓ D’ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS AL LLOC WEB

6.1.- El titulars d’altres llocs Web que vulguin enllaçar-los amb el lloc Web del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, hauran de comunicar la seva intenció al Col·legi de forma escrita (correu ordinari, fax o correu electrònic) i aquest podrà autoritzar plenament o amb condicions l’enllaç o bé el podrà denegar.

6.2.- Qualsevol modificació substancial en el lloc Web des del que s’hagi fet l’enllaç haurà d’ésser comunicat al Col·legi per escrit.

6.3.- En els enllaços que es facin s’hauran de respectar escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc Web del Col·legi i sobre els seus continguts. No es podran fer enllaços al lloc Web del Col·legi de forma que el disseny de la pàgina a la qual s’enllaci es vegi transformat de qualsevol manera i especialment, no es podran mantenir els “frames” del lloc Web d’origen. Tampoc es podran fer els enllaços de manera que es creï confusió a l’usuari sobre el titular del lloc Web que es visita, per exemple mantenint l’URL del lloc original, o de manera que el lloc original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del Col·legi.

VII.- COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

7.1.- En el cas que un usuari del lloc Web tingui coneixement o consideri que existeixen continguts il·legals o inadequats en el lloc Web del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, en qualsevol dels llocs Webs amb els quals aquest lloc enllaci o bé en els llocs Web que continguin enllaços al lloc Web del Col·legi, se li demana que ho comuniqui al Col·legi per escrit (correu ordinari, fax o correu electrònic).

VIII.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

8.1.- El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, com a titular del lloc Web, només assumeix aquella responsabilitat que amb caràcter imperatiu li correspongui conforme a la legalitat vigent en cada moment, no assumint en cap cas les obligacions o responsabilitats que constin a la Llei com a dispositives i que no hagin estat expressament assumides en els Condicions Generals o Particulars.

8.2.- El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques no es responsabilitza del bon funcionament del lloc Web, de les possibles errades i de les actualitzacions dels seus continguts, de l’existència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes, fitxers o documents dels usuaris, de l’ús que l’usuari pugui fer del lloc Web o dels continguts que en ell figuren, ni dels continguts i funcionament dels llocs Web als quals enllaça i, per tant, queda clar que l’usuari que usa el lloc Web ho fa voluntàriament, informat de la limitació de responsabilitats del seu titular i pel seu propi compte i risc.

IX.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les relacions jurídiques entre el titular del lloc Web i els usuaris del mateix es regiran per la legislació espanyola i conforme a la mateixa s’interpretaran i aplicaran les Condicions Generals contingudes en el present AVÍS LEGAL i les Condicions Particulars.